REGULAMIN SKLEPU KUCHTA24

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.kuchta24.pl jest:

Firma Handlowa IRENA
ul. Towarowa 12
26-300 Opoczno
NIP:  768-100-35-16
REGON: 590379399

zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528410.

1.2. Sklep internetowy www.kuchta24.pl, zwany w dalszych częściach regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców, zwanych łącznie „Klientami”.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towaru w sklepie internetowym www.kuchta24.pl

1.4. Rejestracja i złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I FORMY PŁATNOŚCI

2.1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2.1.1 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki. Ceny dotyczą wyłącznie Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.

2.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest utworzenie konta Klienta na stronie internetowej www.kuchta24.pl, wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób prawidłowy, poprzez podanie danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych), ustalenie przez Klienta danych do logowania, tj. adresu e-mail i hasła dostępu do konta oraz zaakceptowanie regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Hasło Klienta ma charakter poufny.

2.2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe Sklepu lub mailem pod adres kontakt@kuchta24.pl

2.3. Podczas składania zamówienia Klient określa preferowaną formę płatności:

2.3.1. Przelew tradycyjny. Przelew na wskazany rachunek bankowy – brak dodatkowych kosztów. Przy takiego rodzaju transakcji bezwzględnie wymagane jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia lub numeru faktury pro forma.

2.3.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy PayU. Klient może w tym przypadku zapłacić przelewem elektronicznym za pośrednictwem własnego banku. Do takiego rodzaju płatności doliczana jest opłata w wysokości 2,5% wartości zamówienia.

2.3.3. Płatność przy odbiorze (pobranie). Przy tego rodzaju płatności, ze względu na dodatkowe koszty, do wartości zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 35 PLN. Maksymalna kwota pobrania kurierskiego wynosi 8000 zł brutto.

2.3.4. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

2.4. W przypadku płatności „przelew bankowy” lub ‘płatności elektronicznej ” brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży (odstąpienie od zawarcia umowy), co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.

2.5. Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu.

2.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia i zatwierdzenie go.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia (zgodnie z pkt 2.6 niniejszego regulaminu)

b. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia prze Klienta (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

3.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

3.3. Zamówienia o różnym czasie oczekiwania na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości.

3.4. Przed przystąpieniem do kompletacji zamówienia (gdy wszystkie towary są dostępne), Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy towaru w przypadku wysyłki towaru kurierem. Standardowy czas realizacji zamówienia to 3-4 dni robocze.

3.5 Podane terminy realizacji wyliczane są w oparciu o dni robocze, wykluczając wszelkie dni wolne, soboty, niedziele i święta.

4. DOSTAWA ZAMÓWIENIA – WYSYŁKA KURIERSKA

4.1. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi towaru.

4.2. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy co wynika z możliwości organizacyjnych firm spedycyjnych.

4.3. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).

4.4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuje próbę ponownego dostarczenia towaru.

4.5. W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru towaru w dniu dostawy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wynikających z dostawy towaru do Klienta jak i transportu zwrotnego.

4.6 Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości i wagi zamówienia i naliczany jest automatycznie przez nasz system

zamówienia do 1000kg  koszt transportu 155 zl

zamówienia do 2000kg  koszt transportu 310 zl

5. ODBIÓR PRZESYŁKI KURIERSKIEJ PRZEZ KONSUMENTA

5.1. W przypadku przesyłki kurierskiej, przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności Kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia). W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Kurierowi odbioru towaru.

5.2 W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient może:

a) nie przyjmować przesyłki, niezwłoczne zgłosić ten fakt Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kuchta24.pl lub

b) przyjąć przesyłkę, niezwłoczne zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient) oraz potwierdzić Kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotację „warunkowe przyjęcie towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kuchta24.pl.

6. ODBIÓR PRZESYŁKI KURIERSKIEJ PRZEZ PRZEDSIEBIORCĘ

6.1. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.

6.2. Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), w celu złożenia reklamacji należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny, w obecności kuriera. Protokół powinien być podpisany przez Kuriera i Klienta. Zgłoszenia wszelkich uszkodzeń i niekompletności, niezgodności w towarze (kalibracja, odcień, braki, nadwyżki, itp.) należy dokonać w ciągu 24 godzin od daty dostawy.

6.3. Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru. W przypadku, gdy towar w przesyłce jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i tam umieścić klauzulę o warunkowym przyjęciu towaru.

6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych zamówień indywidualnych.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

7.1. Zgodnie z art.27 Prawa Konsumenckiego, Klient, który jest konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

7.3. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) na zasadach określonych w pkt 7.1 może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz nieuszkodzonego.

7.4 Odstąpienie od umowy następuje w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres kontakt@kuchta24.pl.

7.5 Odesłany towar powinien zawierać wypełniony druk „zwrot towaru” który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru.

7.6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

7.7 Klientowi zgodnie z art.38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy

a) w której cena zależy od wahań rynku finansowym, na które Sprzedający nie ma wpływu

b) gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt na Zamówienie Indywidualne określone w pkt10 Regulaminu

c) w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d) w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

8.2. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres kontakt@kuchta24.pl.

8.3. Odesłany towar musi zawierać wypełniony druk „zwrot towaru” który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru. W przypadku niedołączenia do przesyłki, zawierającej zwrócony towar, wypełnionego druku „zwrot towaru”, Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia przesyłki.

8.4. Zwrot ceny za odesłany towar następuje w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia do Sklepu przez Klienta, podpisanej przez niego faktury korygującej.

9. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

9.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

10.1. Klient ma możliwość zamówienia, określonych przez sklep towarów, znajdujących się poza stałą ofertą. Takie zamówienia nazywamy zamówieniami indywidualnymi.

10.2. W przypadku zamówienia towaru na indywidualne zamówienie, wymagana jest wpłata zaliczki w wartości określonej przez Sklep.

10.3 Realizacja zamówienia indywidualnego rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania zaliczki.

10.4. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia realizacji zamówienia indywidualnego z przyczyn niezależnych od Sklepu i zobowiązany jest do powiadomienia o tym Klienta.

10.5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych zamówień indywidualnych.

11. REKLAMACJE

11.1. Reklamacje towaru należy składać w sklepie na adres mailowy kontakt@kuchta24.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie oraz w pkt 12 (w przypadku konsumentów) i pkt 13 (w przypadku przedsiębiorców).

11.2. Przy składaniu reklamacji prosimy przesłać następujące informacje:

– imię i nazwisko Klienta (w temacie wiadomości konieczny dopisek: „REKLAMACJA JAN KOWALSKI zam. nr 1234”)
– nr kontaktowy
– reklamowany towar (ilość sztuk do reklamacji)
– rodzaj wady (uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór, kalibracja/odcień, itp.)
– oczekiwanie Klienta (wymiana towaru / zwrot pieniędzy – dane do przelewu: nr konta, adres itp.)
– skan protokołu reklamacyjnego, listu przewozowego sporządzonego w obecności kuriera i potwierdzonego jego podpisem (w przypadku odbioru przesyłki kurierskiej), zdjęcia reklamowanego towaru, potwierdzające uszkodzenia.

12. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTÓW

12.1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez sklep.

12.2. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

13. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

13.1. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

13.2. W przypadku reklamacji zamówień realizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep zastrzega sobie prawo jedynie do zwrotu gotówki.

13.3 W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającej odbiór towaru (na którym powinna znajdować się klauzula o warunkowym przyjęciu towaru) oraz protokołu reklamacyjnego, w którym powinna znaleźć się informacja o tym, że na dokumencie odbioru zawarto w.w. klauzulę.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

14.1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych ze sprzedawcą.

14.2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. W trakcie przetwarzania powyższych danych przysługują Klientowi także inne prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych. Na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej wymagane jest uzyskanie dodatkowej zgody Klienta.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią za wady oraz odpowiedzialnością Sklepu za niezgodność towaru z umową. Dodatkowo towary objęte są gwarancją producentów w przypadkach, w których taka gwarancja jest udzielona.

15.2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

15.3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

15.4. Zachowanie kalibracji i odcienia gwarantujemy w obrębie jednego indeksu towarowego. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji ale o różnych kolorach konieczne jest zaznaczenie podczas składania zamówienia, że płytki będą układane razem.

15.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

15.6 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie konsumentów stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie przedsiębiorców stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

15.7. Do rozstrzygania spraw spornych z umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą właściwy miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

15.8. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

15.9. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klientów na adres e-mail Klientów na miesiąc przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Klient poinformuje o tym Sprzedawcę na adres e-mailowy kontakt@kuchta24.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach w regulaminie i wówczas Sprzedawca usunie konto Klienta ze swojej strony internetowej. Zmiany regulaminu nie stosuje się do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian.

16. Newsletter

16.1 Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola Dalej.